KONTAKTY

NEO-CONCEPT s.r.o.
Galvaniho 12C
821 04 Bratislava
tel: +421 944 621 508
napíšte nám

OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú
vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté v súvislosti alebo na
základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom
internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“) www.dekorativne-farby.sk (ďalej len
„internetový obchod“).


1.2 Predávajúcim je spoločnosť NEO-CONCEPT s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04
Bratislava, IČO: 48 216 453, DIČ: 2120092601, IČ DPH: SK2120092601, zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105031/B (ďalej
len „predávajúci“).


Kontakty na predávajúceho:
e-mail: info@dekorativne-natery.sk
tel. číslo: +421 944 621 508


1.3 Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ
(ďalej len „kupujúci“).


1.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj len
„spotrebiteľ“).


1.5 Podnikateľom je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu; (ďalej len „podnikateľ“)
Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie aj kupujúci, ktorý
v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO).


1.6 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v
kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť
niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným
výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak
modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim tieto
obchodné podmienky.


1.7 Ak nie je v článku 7 týchto obchodných podmienok uvedené inak, právne vzťahy
predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.


1.8 Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len
„Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe
uplatnenia reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a
podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.


2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


2.1 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza odoslaním
objednávky kupujúcim prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na
stránkach internetového obchodu (ďalej len „objednávka“) a potvrdením predávajúceho
o prijatí objednávky kupujúceho, zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú
v objednávke. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky bezodkladne po doručení objednávky
kupujúceho. Vyplnením a odoslaním objednávky zároveň kupujúci potvrdzuje, že sa
oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.


2.2 Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového
obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má
záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy (článok 4 týchto obchodných
podmienok ) a spôsob platby (článok 3 týchto obchodných podmienok).


2.3 Potvrdenie objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke
obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
údaje o množstve a cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o
cene, podmienkach, spôsobe a predpokladanom termíne prepravy tovaru do dohodnutého
miesta doručenia tovaru kupujúcemu.


2.4 Kupujúci môže uskutočniť kúpu tovaru v internetovom obchode ako neregistrovaný užívateľ
alebo prostredníctvom svojho zákazníckeho konta jeho registráciou na stránkach
internetového obchodu.


2.5 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo
náklady na telefonickú komunikáciu) znáša v celom rozsahu kupujúci.


2.6 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby pri prenose dát
prostredníctvom komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy.


2.7 Kupujúci je oprávnený stornovať (zrušiť) objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred
jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín po
jej potvrdení predávajúcim. Potvrdením stornovania objednávky predávajúcim kúpna
zmluva zaniká.


2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v nasledovných
prípadoch:


2.8.1 objednávku nebolo zo strany predávajúceho možné záväzne potvrdiť z dôvodu
nesprávne uvedeného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy kupujúceho,
2.8.2 objednaný tovar nie je dostupný z dôvodu ukončenia jeho dodávania od výrobcu
alebo z dôvodu ukončenia výroby tovaru výrobcom; v takomto prípade bude
predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom
postupe;


2.9 V prípade, ak kupujúci pred stornovaním objednávky podľa bodu 2.7 alebo 2.8 týchto
obchodných podmienok už uhradil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude
vrátená predávajúcim najneskôr do 30 (tridsať) dní po stornovaní objednávky.


2.10 Predávajúci sa na základe potvrdenej objednávky zaväzuje
2.10.1 dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom druhu, množstve a kvalite, za dohodnutú
kúpnu cenu,
2.10.2 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky týkajúce sa požiadaviek na jeho
bezpečnosť,
2.10.3 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s odovzdaním tovaru v písomnej alebo aj
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie
doklady v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (návod na použitie, ak
je súčasťou tovaru dodávaného výrobcom, údržbu, bezpečnostné upozornenia v
slovenskom jazyku, informáciu o záručnej dobe tovaru, doklad o kúpe tovaru).


2.11 Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť úplné, správne a pravdivé údaje. Údaje
nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim
považované za správne.


2.12 Kupujúci berie na vedomie, že uzavretím kúpnej zmluvy mu nevznikajú žiadne práva na
používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log alebo patentov
predávajúceho alebo výrobcu, ak nie je v jednotlivých prípadoch osobitnou zmluvou
dohodnuté inak.


3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1 Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú konečné, t. j. vrátane DPH a všetkých
ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, s výnimkou
nákladov na dopravu, ktorých výška závisí od zvoleného spôsobu dopravy kupujúcim.
Kupujúci nadobudne od predávajúceho tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má
možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou s DPH a všetkými
ďalšími poplatkami, vrátane nákladov na dopravu.


3.2 Kupujúci je oprávnený zvoliť si za účelom úhrady ceny za tovar niektorý z nasledovných
spôsobov platby:
3.2.1 platobnou kartou on-line,
3.2.2 bankovým prevodom po dokončení objednávky,
3.2.3 na dobierku pri doručení tovaru.
3.3 Ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak, kupujúci nie je oprávnený meniť po odoslaní
objednávky fakturačné údaje.


4. DODANIE TOVARU A DOPRAVA


4.1 Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na
internetovej stránke elektronického obchodu.


4.2 Miestom dodania tovaru sa rozumie adresa kupujúceho uvedená v objednávke. Kupujúci je
povinný tovar prevziať. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích
subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba,). Kupujúci je oprávnený tovar prevziať aj
osobne u predávajúceho .


4.3 Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim v
objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť pripočítané
náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu;
kupujúci bude o aktuálnej výške nákladov na zaslanie/dopravu tovaru ako aj
o predpokladanom termíne doručenia informovaný pred odoslaním objednávky.


4.4 Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do
zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne v závislosti od toho, do ktorej krajiny
má byť tovar doručený.


4.5 Dodanie tovaru je možné jedným z nasledovných spôsobov:
4.5.1 prostredníctvom kuriérskej služby,
4.5.2 osobným odberom na adrese: Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04.


4.6 V prípade, ak predávajúci doručí tovar kupujúcemu na miesto určené na miesto dodania,
kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru.


4.7 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred predpokladaným
dňom dodania tovaru.


4.8 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným
spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s
opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia; tým nie
je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.


4.9 Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o
zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a
DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr ku dňu dodania tovaru.


4.10 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení
objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho
oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v
protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


4.11 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t. j. tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí v
prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo prepravcu. V prípade zistenia vady tovaru a/alebo
v prípade ak má tovar alebo jeho obal zjavné vady (napr. zásielka nie je kompletná, bol
dodaná nižší počet kusov tovaru, alebo v zásielke chýba časť objednaného tovaru) je
predávajúci alebo prepravca povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a
povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto
vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť
prevzatie tovaru od prepravcu a uplatniť u predávajúceho reklamáciu vád tovaru u
predávajúceho v súlade s článkom 5 týchto obchodných podmienok a reklamačného
poriadku, ak nie je v článku 7 uvedené inak. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar
s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša
predávajúci.


4.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo
udaním nesprávnej adresy kupujúcim.


4.13 Ak nie je v článku 7 uvedené inak, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho
prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare.


5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA TOVARU


5.1 Ak nie je v článku 7 týchto obchodných podmienok uvedené inak, práva a povinnosti
kupujúceho a predávajúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadia
ustanoveniami § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.


5.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim:
(i) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré sú pre daný druh tovaru obvyklé,
(ii) je možné použiť na účel, na ktorý je určený alebo na obvyklý účel,
(iii) nemá právne vady.


5.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri
tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktorý bola jeho
cena predávajúcim znížená.


5.4 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré mohol kupujúci pri vynaložení
obvyklej starostlivosti zistiť pri prevzatí tovaru. V prípade ak kupujúci pri prevzatí tovaru
resp. bezprostredne po prevzatí zistí, že tovar má vady, kupujúci je povinný zdokumentovať
fotografiami vady tovaru a ihneď po prevzatí tovaru uplatniť u predávajúceho práva zo
zodpovednosti za vady.


5.5 Kupujúci berie na vedomie, že farebné zobrazenie tovaru na monitore zariadenia kupujúceho
nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať
v skutočnosti, Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite
zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. Kupujúci ďalej
berie na vedomie, že prípadné odlišnosti medzi zobrazením tovaru na monitore kupujúceho
a skutočnosťou sa nepovažujú za vady tovaru; tým nie je dotknutá zodpovednosť za vady
predávajúceho v prípade dodania iného ako objednaného farebného odtieňa tovaru.


5.6 Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar záruku, pričom predávajúci zodpovedá, že tovar
si počas záručnej doby zachová svoje obvyklé vlastnosti alebo vlastnosti deklarované
predávajúcim, a že bude použiteľný na účel na ktorý je tovar určený alebo na obvyklý účel,
ako aj, že tovar nemá právne vady. Záručná doba tovaru je vyznačená na obale tovaru.


5.7 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.


5.8 Ak sa pri prevzatí tovaru alebo počas záručnej doby na tovare vyskytne taká vada, ktorú
možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená
a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


5.9 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.


5.10 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


5.11 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar riadne užíval ako
tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar
riadne užívať; inak sa môže kupujúci domáhať buď primeranej zľavy z kúpnej ceny, výmeny
tovaru alebo doplnenia toho, čo chýba.


5.12 Kupujúci nemá práva zo zodpovednosti za vady v záručnej dobe, ak vonkajšia udalosť
spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Nárok na
uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru voči predávajúcemu nemá kupujúci ani v prípade,
ak kupujúci vadu sám zapríčinil, napr. v dôsledku nakladania s tovarom inak ako je uvedené
na návode na použitie priloženom k tovaru.


5.13 Kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho spôsobom uvedeným
v reklamačnom poriadku tu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy
predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Kupujúci je oprávnený na účely
uplatnenia zodpovednosti za vady použiť reklamačný formulár tu.


5.14 Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácii a ďalšie práva a povinnosti kupujúceho
o predávajúceho zo zodpovednosti za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho
tu.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY a VYLÚČENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE


6.1 Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemá právo
bezdôvodne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj tovaru:
6.1.1 zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
6.1.2 ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
6.1.3 uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
6.1.4 ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom.


6.2 V súlade s bodom 6.1 týchto obchodných podmienok kupujúci nie je oprávnený bezdôvodne
odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru
v nasledovných prípadoch:
6.2.1 v prípade tovaru, pri kúpe ktorého si kupujúci v internetovom obchode vyberie
farebný odtieň podľa vlastných preferencií (namiešané farby),
6.2.2 v prípade tovaru, ktorého ochranný obal bol po prevzatí kupujúcim porušený, t.j.
kupujúci tovar otvoril, a ktorého doba spotreby od porušenia ochranného obalu (od
otvorenia) je zároveň kratšia ako 30 (tridsať) dní.


6.3 Ak nejde o prípady uvedené v bode 6.1 a 6.2 týchto obchodných podmienok, kupujúci je
podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho oprávnený v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od
kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne na adrese: NEO-CONCEPT s.r.o., Stará
Vajnorská 15, 831 04 Bratislava alebo elektronicky (e-mailom) na adrese:
objednavka@dekorativne-natery.sk. Kupujúci môže na účely uplatnenia práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť aj formulár tu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak
si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne u
predávajúceho.


6.4 Pre zachovanie lehoty na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy
podľa tohto článku obchodných podmienok postačuje, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy
odošle predávajúcemu posledný deň 14 – dňovej lehoty. Kupujúci je povinný na požiadanie
predávajúceho preukázať predávajúcemu odoslanie odstúpenia od kúpnej zmluvy (napr.
podacím lístkom z pošty).


6.5 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno
vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. To neplatí, ak
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


6.6 Ak bol tovar doručený kupujúcemu domov v čase uzavretia kúpnej zmluvy a vzhľadom na
jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný
zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 6.5 tohto článku
obchodných podmienok.


6.7 Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane všetkých platieb, ktoré od kupujúceho na
základe kúpnej zmluvy prijal, vrátane nákladov na dopravu alebo poštovné najneskôr do 14
(štrnásť) dní. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si
kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim.


6.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho bodu pred
tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu.


6.9 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak odstúpi od kúpnej zmluvy podľa tohto článku
obchodných podmienok, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom kupujúci znáša všetky
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


6.10 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti tovaru.


7. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KUPUJÚCICH, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI


7.1 Tento článok obchodných podmienok platí iba pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, t.
j. pre podnikateľov.


7.2 Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami výslovne
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré sú ich povahe a účelu najbližšie.


7.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho úplným uhradením kúpnej ceny za tovar.
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky
povinnosti uschovávateľa podľa ustanovení § 747 a nasl. Občianskeho zákonníka a je
povinný tovar na vlastné náklady a nebezpečenstvo uschovať a označiť tak, aby bol za
každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na
tovare prechádza na kupujúceho momentom odovzdania tovaru prepravcovi. Predávajúci
nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie tovaru, ktoré vzniklo po jeho prevzatí
prepravcom až do jeho dodania kupujúcemu.


7.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar je kupujúci povinný
uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy, a to za každý
aj začatý deň omeškania; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na odstúpenie od kúpnej
zmluvy podľa bodu 7.5 týchto obchodných podmienok.


7.5 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar alebo akejkoľvek jej
časti, a nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote 15 (pätnásť) dní od doručenia písomnej
výzvy predávajúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.


7.6 Odstúpenie od zmluvy, ktoroukoľvek zo zmluvných strán nezbavuje zmluvné strany
povinnosti splniť si navzájom všetky nároky vzniknuté ku dňu odstúpenia, ako aj všetky
náklady a nároky odstupujúcej zmluvnej strany spojené s odstúpením od kúpnej zmluvy,
všetky zmluvné pokuty a úroky z omeškania, na ktoré vznikol zmluvnej strane nárok do
účinnosti odstúpenia, vrátane nároku na náhradu škody. Kúpna zmluva sa odstúpením
zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie
musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené
druhej zmluvnej strane spôsobom podľa týchto obchodných podmienok. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je
podnikateľom sa článok 6 týchto obchodných podmienok neaplikuje.


7.7 Ak nie je v tomto článku obchodných podmienok uvedené inak, práva a povinnosti
kupujúceho a predávajúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadia
ustanoveniami § 422 až § 441 Obchodného zákonníka. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu
na tovar záruku.


7.8 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, okrem prípadov, ak škoda bola spôsobená
zavineným porušením povinností predávajúceho.


8. OCHRANA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1 Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou berie na vedomie, že predávajúci ako prevádzkovateľ
v súvislosti s uzavretím a plnením kúpnej zmluvy získava a spracúva jeho osobné údaje ako
dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Informácie a poučenie o získavaní
a spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.


9. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ


9.1 Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy a iné
podania medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa majú podľa týchto obchodných
podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov urobiť písomne (ďalej len
„písomnosti"), sa budú považovať za riadne doručené druhej zmluvnej strane, ak jej budú
doručené ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

9.1.1 osobným doručením adresátovi na adresu uvedenú v objednávke alebo oznámenú po
uzavretí kúpnej zmluvy, alebo na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri, resp.
na adresu miesta podnikania zapísanú v živnostenskom registri,
9.1.2 doručením prostredníctvom poštového doručovateľa,
9.1.3 kuriérskou službou,
9.1.4 elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu, uvedenú kupujúcim v jeho
užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke a v prípade
predávajúceho.


9.2 Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené dňom vyznačeným na
potvrdení prevzatia písomnej zásielky jej adresátom (napr. potvrdenie prevzatia na kópii
doručovanej písomnosti), alebo dňom odmietnutia prevzatia osobne doručovanej písomnosti.


9.3 Písomnosti, ktoré predávajúci alebo kupujúci doručuje podľa bodu prostredníctvom
poštového doručovateľa (ďalej len „zásielka"), sa považujú za doručené ich adresátovi
(alebo osobe ním splnomocnenej na preberanie zásielok):
9.3.1 dňom prevzatia zásielky,
9.3.2 dňom, kedy adresát resp. ním splnomocnená osoba na preberanie zásielok odoprel
zásielku prevziať,
9.3.3 na 7. (siedmy) deň odo dňa uloženia zásielky na pošte,
9.3.4 dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, ak nebolo možné zistiť adresáta alebo osobu
ním splnomocnenú na preberanie zásielok na adrese uvedenej v písomnej
objednávke alebo poslednej známej adrese,


9.4 Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené dňom uvedeným
v potvrdení o doručení alebo dňom odmietnutia prevzatia doručovanej písomnosti
adresátom.


9.5 Písomnosti doručované elektronicky (e-mailom) sa považujú za doručené nasledujúci
pracovný deň po dni v ktorom bola e-mailová správa odoslaná.


9.6 Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na
doručovanie a e-mailovej adresy, a to bezodkladne po tom, čo takáto zmena nastala.


10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV


10.1 Spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s kúpnou zmluvou, budú
s cieľom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu prednostne riešené dohodou.


10.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou
o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať subjektu
alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského
sporu v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), a to v prípade, že predávajúci
odpovedal na jeho žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsať) dní
odo dňa jej odoslania.


10.3 Podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nemá vplyv
na právo kupujúceho domáhať sa svojich práv na príslušnom súde.


10.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zverejnený
na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


10.5 Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť aj
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1 Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje spotrebiteľa, že sa
nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.


11.2 Tieto obchodné podmienky platia pre všetky tovary, ktoré ponúka predávajúci kupujúcim
prostredníctvom internetového obchodu.


11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Obchodné
podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky.


11.4 Predávajúci vykonáva technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce miere ohrozenia
bezpečnosti poskytovaných funkcií alebo služieb prostredníctvom internetového obchodu.
Používanie elektronických služieb je spojené s typickými rizikami spojenými s prenosom dát
cez internet, ako je ich šírenie, strata alebo neoprávnený prístup.


11.5 V prípade sporu kupujúceho a predávajúceho majúceho pôvod kúpnej zmluve má právomoc
rozhodnúť takýto spor príslušný súd Slovenskej republiky, a to podľa slovenského hmotného
a procesného práva; voľba slovenského práva na základe týchto pravidiel nemá vplyv na
ochranu práv spotrebiteľa na základe ustanovení, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou
medzi predávajúcim a spotrebiteľom, podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
aplikovateľného v prípade neexistencie tejto voľby a právo kupujúceho podať subjektu
alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského
sporu podľa článku 10 týchto obchodných podmienok.


11.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.3.2019, pričom týmto dňom
rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.